Kinh nghiệm lữ hành

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. - Tục ngữ Việt Nam