Nơi hay chốn lạ

Thế giới là một quyển sách, mà ai không chu du thì chỉ đọc được có một trang. - Saint Augustine