Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê đã điểm một vài bông hoa...

Xem cái khác

Đi xem cỏ hoa